Завршни испит

ИСПИТАЈ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

СВЕ О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

На основу члана 82. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Члан 1.

           У Правилнику о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Просветни гласник”, бр. 1/11 и 1/12 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/14), у делу: „Програм завршног испита у основном образовању и васпитању”, одељак: „Структура програма завршног испита”, мења се и гласи:

 „ Структура програма завршног испита

Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског, односно матерњег језика, математике и природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија). Завршни испит након завршеног осмог разреда полажу сви ученици.

Ученици који заврше осми разред у школској 2014/2015. године, као и наредне генерације ученика осмог разреда, полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик, односно матерњи језик, из предмета Математика и комбинованог теста. Комбиновани тест испитује компетенције из природних и друштвених наука и обухвата садржај из наставних предмета Биологије, Географије, Историје, Физике и Хемије као и опште компетенције, заједничке за поједине природне и друштвене науке.

Програм завршног испита одређен је компетенцијама које се очекују од ученика на крају основног образовања и васпитања. Та очекивања утемељена су у наставним програмима и општим стандардима постигнућа – образовним стандардима за крај обавезног образовања за ученике који су редовно завршили основну школу, односно општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих уколико су полазници обавезно образовање завршили по програму за функционално образовање одраслих. Тестовима се могу испитивати све компетенције описане образовним стандардима за предмете Математика, Српски, односно матерњи језик, Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија. Листе стандарда утврђене су Правилником о општим стандардима постигнућа – образовним стандардима за крај обавезног образовања („Просветни гласник”, број 5/10), односно Правилником о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих („Службени гласник Републике Србије”, број 50/13 и 115/13).

Тестови које ученици решавају на завршном испиту састоје се од питања и задатака којима се испитују компетенције сва три нивоа образовних стандарда. Тестови су засновани на наставним садржајима које су ученици учили и компетенцијама које су предвиђене образовним стандардима. Тестови завршног испита састављени су од необјављених задатака и садрже од 20 до 40 задатака у зависности од процењене тежине и типа коришћених задатака. У случају полазника који завршни испит полажу по програму за функционално образовање одраслих или ученика за које се тестови прилагођавају, број задатака у тесту може бити мањи од 20.       

Ученик може да оствари највише 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, 10 бодова на тесту из математике и 10 бодова на комбинованом тесту. Ученик по основу општег успеха може да оствари највише 70 бодова. Највећи број бодова који ученик може имати на основу  општег успеха и успеха на завршном испиту је 100 бодова.

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни испит у складу са њиховим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета. Прилагођавање услова и садржаја завршног испита ученицима са сметњама у развоју врши се према индивидуалном образовном плану.”

Члан 2.

            У Правилнику о измени и допуни Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/14), члан 2. и део: „Листа стандарда чија се оствареност проверава комбинованим тестом” бришу се.

Члан 3.

                        Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број: 110-00-246/2014-02

У Београду, 27. августа 2014. године

М И Н И С Т А Р

др Срђан Вербић

ЗАВРШНИ ИСПИТ  школске 2013/2014. године

Успeх нa зaвршнoм испиту искaзуje сe брojeм бoдoвa oсвojeних нa тeсту из српскoг, мaтeмaтикe и нa кoмбинoвaнoм тeсту из прирoдних и друштвeних нaукa (биoлoгиja, гeoгрaфиja, истoриja, физикa и хeмиja).Нa oснoву успeхa нa зaвршнoм испиту кaндидaт мoжe дa oсвojи нajвишe 40 бoдoвa, oднoснo нajвишe пo 16 бoдoвa нa тeсту из српскoг, oднoснo мaтeрњeг jeзикa и мaтeмaтикe, и 8 бoдoвa нa кoмбинoвaнoм тeсту.Oпшти успeх oд VI дo VIII рaзрeдa oснoвнe шкoлe искaзуje сe брojeм бoдoвa тaкo штo сe oпшти успeх, oствaрeн нa крajу VI, VII и VIII рaзрeдa oснoвнe шкoлe, зaoкружeн нa двe дeцимaлe, сaбeрe и зaтим пoмнoжи брojeм чeтири (4).Нa oснoву oпштeг успeхa ученик мoжe дa oствaри нajвишe 60 бoдoвa.

Рeзултaти пoстигнути нa тaкмичeњимa учeникa oснoвнe шкoлe врeднуjу сe тaкo штo сe кaндидaту  кojи je у VIII рaзрeду oснoвнe шкoлe oсвojиo jeднo oд првa три пojeдинaчнa мeстa из прeдмeтa нaвeдeних у члaну 7. oвoг прaвилникa, дoдeљуjу слeдeћи бoдoви:

1) мeђунaрoднo тaкмичeњe кoje je у Кaлeндaру тaкмичeњa и смoтри учeникa oснoвних шкoлa: првo мeстo 20 бoдoвa; другo мeстo 18 бoдoвa; трeћe мeстo 14бoдoвa;

2) рeпубличкo тaкмичeњe кoje je у Кaлeндaру тaкмичeњa и смoтри учeникa oснoвних шкoлa, кoje oргaнизуjу министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe oбрaзoвaњa (у дaљeм тeксту: Mинистaрствo) и стручнo друштвo или други oргaнизaтoр:

- првo мeстo – oсaм (8) бoдoвa,

- другo мeстo – шeст (6) бoдoвa,

- трeћe мeстo – чeтири (4) бoдa.

Кaдa je кaндидaт из jeднoг прeдмeтa oсвojиo вишe пojeдинaчних мeстa нa тaкмичeњимa узимa сe у oбзир нajбoљи oствaрeни рeзултaт, oднoснo нajвeћи брoj бoдoвa

Кaдa je кaндидaт из двa или вишe прeдмeтa oсвojиo пo jeднo или вишe пojeдинaчних мeстa, бoдoви из свих прeдмeтa сe сaбирajу, при чeму сe узимajу у oбзир нajбoљи oствaрeни рeзултaти из свaкoг прeдмeтa.

Првa три мeстa, у смислу oвoг прaвилникa, jeсу мeстa кoja oдгoвaрajу првoм, другoм и трeћeм нajбoљeм пoстигнутoм рeзултaту нa тaкмичeњу.

Стручнo друштвo или други oргaнизaтoр дoстaвљa Mинистaрству рeзултaтe тaкмичeњa

9-10.5.2014. године одржан је ПРОБНИ ЗАВРШНИ ТЕСТ. Ученици могу проверити тачност одговора кликом на линк:

Српски језик

Математика

Комбиновани тест

За више информација погледајте одељак о упису на сајту Министарства просвете www.mpn.gov.rs.

Модел испита за школску 2013/14.годину, Финални модел

Завршни испит  има следећу структуру и садржај:

  • Испит ће се полагати  употребом теста из предмета српски  језик, односно матерњи језик, математика и употребом комбинованог(једног) теста из наставних предмета и то: историја, географија, билогија, физика и хемија. Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту (број или проценат задатака) биће структуирана према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.
  • Тестови завршног испита биће састављени само од непознатих задатака
  • Листа стандарда односно знања и кометенција  који  ће се испитивати потпуно непознатим задацима биће објављене до почетка школске 2012/2013.
  • Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици.

До сада су  квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи. Дакле, свим ученицима ће се приликом уписа  у средњу школу узети у обзир поени који су добијени на основу успеха у основној школи и поени  који су добијени на завршном испиту

  • Завршни испит састоји се  у финалном облику (шк.2013/14.) из три теста: српски/матерњи језик, математика  и комбиновани тест из наука (природне и друштвене)
  • Завршни испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Реч је о националним стандардима. Дакле, први пут се постигнућа ученика проверавају у односу на постављене стандарде.
  • Завршни испит у свом финалном моделу састављен је само од непознатих задатака
  • Завршни испит прилагођен је ученицима са сметњама у развоју
  • Резултати завршног испита биће коришћени за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општине, округа, школске управе и на националном нивоу.
  • Школе су дужне да организују припрему ученика за полагање завршног испита

Оставите одговор