План и програм рада

Продужени боравак

Годишњи план рада за текућу годину шк.2015/2016. Год.

1. УВОД

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста које пре редовне наставе остаје у кући и без надзора проводи време до поласка у школу. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету  током целог дана. Продужени дневни рад пре редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена  јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.

2. ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Пре или после редовне наставе (у зависности од смена) организује се продужени боравак у школи за ученике првог циклуса основне школе. Боравак и рад према таквом облику организује се од 7 сати до 13 сати када ученици првог циклуса иду у после подневну смену, а од 11 до 17 часова када ученици иду на редовну наставу пре подне.

Препорука је да се учитељи који раде у редовној настави свакодневно договарају и усклађују своје активности са учитељем из продуженог боравка. Време за договарање и усклађивање активности не би смело бити краће од пола сата недељно. Стручни тим сачињавају и наставници страног језика и ликовне културе па је пожељно да се и они укључе у заједничко планирање активности.У циљу упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација учитељ из продуженог боравка је упућена на континуирану сарадњу са педагогом и специјалним педагогом за превенцију понашања младих.Учитељ који ради у продуженом боравку са осталим учитељима делују јединствено, сараднички, синхронизовано, свеобухватно и интегрисано са читавим разредним процесом. Заједно сарађују с родитељима, одржавају родитељске састанке и појединачне индивидуалне разговоре с родитељима.Следећа начела курикуларног приступа, а у складу с начелима локалног и школског курикулума, унутарња организација намеће свакој школи одговорност у креирању недељног и дневног распореда активности. Сваки учитељски тим креатор је свакодневног рада с ученицима, у складу са законитостима струке.

3. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима основног образовања . Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе. Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринела/допринео добру у друштву.Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити)

Специфични циљеви: потпун и хармоничан развој детета,важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се развој свих потенцијала); фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја знања); оспособити ученика за самостално учење; истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење; потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења (очигледна метода); писменост (језичка, математичка, информатичка); рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели); развијање духовне димензије живота; европска и глобална димензија модерног живљења; плурализам, поштивање различитости и важност толеранције; партнерство у образовању; улога технологије у образовању; брига о деци са посебним потребама

4. КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА

  • Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем и установљавањем културе кретања; поправљање координације покрета, осећаја за ритам и; комуницирање с основним предпоставкама здравог начина живота; утемељивање основних хигијенских и здравствених навика; обогаћивање емоционалног живота; упознавања себе и других; објективна самоевалуација; јачање потреба за интерперсоналним везама.
  • Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на побољшању интелектуалних, емоционалних и моралних особина личности; упознавање са  друштвено прихватљивим облицима понашања у одређеним ситуацијама; јачање антидискриминационог осећања и хуманог односа према друштву ; усвајање практичних знања повезаних са елементарним грађанским васпитањем и свакодневним животним дужностима.
  • Вербална комуникације или вербализација: рад на усавршавању вербалне вештине и проширивању вокабулара; циљани развој менталних способности; утемељење вештина за самоучење и самоедукацију.
  • Уз постизање вештине прецизног и течног писања и читања, од ученика првог и другог разреда захтева се развијање вештине интерпретативних, критичких и креативних читатељских  вештина и изражајног  читања и рецитовања.
  • Учење писаних слова први је корак у учењу упорабе писаног језика. Аутоматском писању претходи учење облика и спајања слова. Ученици морају бити оспособљени да довољно брзо пишу како би писање користили  као алат.
  • Захтев развијања лепог рукописа, економичне и уредне организације текста и упорабе стандардних и уредних слова не спречава индивидуалне особине рукописа. Ученици морају да науче како да пишу без изостављања, замене или испуштања слова.
  • Утемељење основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености: активности креативног, јасног и логичног решавања проблема; откривање, ређање, класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена математичких знања у различитим концептима; упораба речи, бројева, симбола, табела и модела за објашњење математичких законитости; коришћење пригодног математичког записа, математичке и остале терминологије везане уз природне науке; решавање проблема вербалним и симболичким делатностима; упораба информацијско комуникацијских технологија; увежбавање и развој радно-практично-техничких вештина.
  • Културно-уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са естетском сфером живота и рада кроз позоришне и филске (тв) представе; читање поезије и прозе и експериментисање у интерпретацијама; упознавање с класичном и прикладном литературом; креативно изражавање кроз креирање ликовно-вајарских радова.
  • Пажња се обраћа књижевним, историјским, географским и уметничким информацијама и изражајима блиским узрасту ученика.
  • Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем;  игре опонашања, дечје игре из народне традиције, импровизовање игара у самосталној режији, поправљање координације покрета, групно импровизовање игара пропраћено ритмом, покретом и мимиком; елементарне игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре итд.

 

5. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

 

Остваривање циљева и развој кључних подручја  ће се најбоље остварити усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће реализовати учитељ у продуженом боравку, али у договору с учитељем који ради у редовној настави. Стога је изузетно важно све активности планирати како би се постигла кохерентност међу одабраним садржајима и усклађеност деловања међу учитељима.Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с претходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и могућности детета.

Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја при одабиру игара, литературе, културних садржаја као и садржаја којима ће реализовати захтеве за развојем социјализацијских и комуникацијских те радно-техничких компетенција. Посебну пажњу треба посветити целокупном развоју детета , у здраву, самосталну, радно оспособљену јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним животним вештинама и ставовима допринети развоју друштва.

 

 

 

 

Годишњи ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ШК. 2015/2016.год.

*САМОСТАЛНИ РАДСамостални рад, израда домаћих задатака, вежбање
*СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
1.Спортске активности
2.Ликовне радионице
3.Радионице на енглеском језику
4.Слободне активности  – подељене на пет тема
*ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Припрема за оброк и исхрана

Дневни режим рада продуженог боравка

7:00 – 7:45    Пријем ученика 11:00-11:45 Пријем ученика
7:45- 8:15    Доручак 11:45-12:15 Ручак
8:15- 9:00    Слободне активности 12:15-13:00 Слободне активности
9:00 -10:30   Самосталан рад, изрададомаћег задатка, вежбање 13:00-14:30 Самосталан рад, изрададомаћег задатка, вежбање
10:30-11:00    Слободне активности 14:30-15:15 Слободне активности
11:00-11:30    Слободне активности 15:15-15:45 Ужина
11:30-12:00    Ручак 15:45-16:15 Слободне активности
12:00-12:40    Одмор и одлазак на часове 16:15-17:00 Одмор и одлазак кући

 

 

 

8. ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ СМЕРНИЦЕ

У складу са циљевима и задацима које желимо да остваримо и са развојним могућностима ученика, препоручује се комбиновање стратегија, метода и облика рада како би се детету омогућило да на лак и безбрижан начин увежбава програмом предвиђене садржаје те максимално опуштено проводи своје слободно време. Школа мора постати учеников други дом, са свим особинама пријатног и  пријатељског окружења.Важна педагошки принципи учења темеље се на томе да је: мотивациони фактор дечијег учења његова радозналост;да дете буде активно у процесу учења; постојеће дечје знање и искуство основа је учења; дечије тренутно окружење осигурава контекст учења; у центру процеса учења је језик; дете треба  учити вођен активностима и методама откривања; дужни да упутимо дете у естетску димензију учења; социјална и емоционална димензија важан је фактор учења

Начини организације и облици рада: курикуларни приступ (уместо предметно-сатног); интегрисано учење и поучавање; мултидисциплинарни приступ; тимско и сарадничко учење; истраживачка настава; искуствено учење; проблемска настава; пројектна настава; учење кроз игру, праксу, учење за живот; факултативни програми (спортске активности); ванучионична и теренска настава;ваннаставне активности.

9. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА (ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА)

Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим просторијама у школи, укључујући и спортску салу и школско двориште.Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се остварује у просторијама које су прилагођене и опремљене искључиво за остваривање рада продуженог боравка. Током боравка у школи ученицима је  осигуран  један кувани топли оброк изабране установе . Како би се ученицима омогућило, а учитељима олакшало усвајање правила понашања за време оброка,  терпезарија је естетски уређена и прикладно опремљена.Просторије у којима ће ученици проводити већи део дана су светле, довољно велике, опремљени аудио-визуалном опремом, дидактичким помагалима, малом приручном библиотеком и рачунарима.

За разноврсне ученичке активности осигуран је материјала (папири, бојице…) Усвајање хигијенских навика захтева довољну количину сапуна и папира као и умиваоник за прање руку (који је одвојен од санитарног чвора). У опремању простора укључена је школа и локална заједница (обезбеђују средства за опремање просторија и набавку средстава).

*ГОДИШЊИ ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ПО ПОДРУЧЈИМА

 СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
1.Спортске активности
2.Ликовне радионице – цртање, сликање, вајање
3.Радионице на енглеском језику
4.1.Мала школа великих ствари
4.2.Активности у оквиру музичке културе
4.3.Активности у оквиру ликовне културе
4.4.Креативне радионице и забавне активности
4.5.Драмске игре

СТРУЧНИ ТИМ УКЉУЧЕН У РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА:

Учитељица продуженог боравка:

Олгица Ивановић, проф.разредне наставе;

Учитељи/це редовне наставе I-IV разреда;

Наставник енглеског језика Бојана Јовичић, проф. енглеског језика

Наставник ликовне културе Марина Арнаутовић, проф.ликовне културе

Мирјана Поповић, дипломирани педагог